Poslání zařízení

Poskytovat pobytové sociální služby osobámmentálním a kombinovaným postižením, podporu v dosažení co největší míry soběstačnosti tak, aby mohly využít své osobní schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Kapacita služby: 52 osob

Místo poskytování služby: Tuchořice č.p. 1, Tuchořice č.p. 2, Tuchořice č.p. 140

Cíle

Okruh osob

  • Osoby od 19 let věku s kombinovaným postižením (smyslové a tělesné postižení do takové míry, které neovlivňuje samostatný pohyb člověka).

  • Osoby od 19 let věku s mentálním postižením.

  • Službu neposkytujeme osobám imobilním.

Zásady při poskytování sociální služby

Na základě individuální práce s klienty služby podporovat a rozvíjet, event. udržovat jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich samostatnost. Rozsah služby se řídí individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní a psychický stav klienta a jeho potřeby a zájmy.

Omezení ve svéprávnosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost klientů. Zaměstnanci projevují ke klientům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.

Zaměstnanci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání klientů. V průběhu poskytování služby dochází u klientů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence před restrikcí. Zaměstnavatel zajišťuje pracovníkům k zabezpečení kvalitních vztahů odbornou pomoc – supervizi.

Snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro klienty služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.

Podpora v udržení přirozených sociálních vazeb klientů. Spolupráce s rodinami a přáteli, jejich účast na pořádaných akcích, umožnění vzájemných návštěv. Podpora při využívání běžných služeb veřejnosti.

Zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.

Službu pružně přizpůsobujeme potřebám klientů, sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání.

Rozpočty

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. . 049/72/2021

Rozpočet ve formě PDF

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 049/72/2021

Odkaz

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019

Rozpočet ve formě PDF

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019

Odkaz

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č 024/53R/2018.

Rozpočet ve forme PDF

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 024/53R/2018

Odkaz

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/28R/2017

Rozpočet ve formě PDF

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/28R/2017

Odkaz

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 z 14. 12. 2022

Rozpočet ke zveřejnění

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025 schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 z 14. 12. 2022

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna