Poslání zařízení

Poskytovat pobytové sociální služby osobámmentálním a kombinovaným postižením, podporu v dosažení co největší míry soběstačnosti tak, aby mohly využít své osobní schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Kapacita služby: 52 osob

Místo poskytování služby: Tuchořice č.p. 1, Tuchořice č.p. 2, Tuchořice č.p. 140

Cíle

Okruh osob

  • Osoby od 19 let věku s kombinovaným postižením (smyslové a tělesné postižení do takové míry, které neovlivňuje samostatný pohyb člověka).

  • Osoby od 19 let věku s mentálním postižením.

  • Službu neposkytujeme osobám imobilním.

Zásady při poskytování sociální služby

Kliknutím na nadpis zobrazíte obsah k danému bodu.

Na základě individuální práce s klienty služby podporovat a rozvíjet, event. udržovat jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich samostatnost. Rozsah služby se řídí individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní a psychický stav klienta a jeho potřeby a zájmy.

Omezení ve svéprávnosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost klientů. Zaměstnanci projevují ke klientům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.

Zaměstnanci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání klientů. V průběhu poskytování služby dochází u klientů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence před restrikcí. Zaměstnavatel zajišťuje pracovníkům k zabezpečení kvalitních vztahů odbornou pomoc – supervizi.

Snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro klienty služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.

Podpora v udržení přirozených sociálních vazeb klientů. Spolupráce s rodinami a přáteli, jejich účast na pořádaných akcích, umožnění vzájemných návštěv. Podpora při využívání běžných služeb veřejnosti.

Zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.

Službu pružně přizpůsobujeme potřebám klientů, sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání.

Poslání Domova – zjednodušená verze

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Domácí řád

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Stížnosti

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Stížnosti – zjednodušená forma

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Protokol sexuality

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Rozpočty

Kliknutím na nadpis zobrazíte obsah k danému bodu.

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. . 049/72/2021

Stáhnout soubor

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 049/72/2021

Stáhnout soubor

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019

Stáhnout soubor

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019

Stáhnout soubor

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č 024/53R/2018.

Stáhnout soubor

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 024/53R/2018

Stáhnout soubor

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/28R/2017

Stáhnout soubor

Výhled je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/28R/2017

Stáhnout soubor

Rozpočet je schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 z 14. 12. 2022

Zobrazit PDF

Zobrazit PDF

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025 schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 z 14. 12. 2022

Schváleno usnesením č. 091/86R/2023 ze dne 13. 12. 2023

Rozpočet na rok 2024

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna